top of page

Odkazy na iné služby

 - Britské tehotenstvo

  Poradný  servis

- LGBT podpora a

Informácie (vnútroštátne)

 - Národná linka pomoci/webová stránka pre domáce násilie

- LGBT podpora a

Informácie (miestne) 

- Pomoc pre ženy

Nottinghamshire

- psychosexuálna terapia (lokálna)

- Sexual & Mental Health Education

- Mužské obete

Domáce násilie

- Notts Sexual

Violence Support Services

- Mental Health support and Suicide Prevention

- Mens Mental Health/Suicide

Prevention Charity

- Learning disability

website

bottom of page